İlçemize bağlı Balıklıova Mahallesi'nde mülkiyeti, 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan önce Balıklıova Köyü Tüzel Kişiliğine ait iken İzmir Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun 20.03.2014 tarih ve 40 sayılı kararı ile Urla Belediyesi'ne geçen 164 parsel üzerinde dönemin köy muhtarı ile yıllık olarak yaptıkları kamp yeri kira sözleşmesini dayanak göstererek kullanım haklarını devam ettirmek isteyen şahısların, Urla Belediyesi'nin talebi üzerine Kaymakamlığımızca tahliye edilmelerine ilişkin hazırlanan bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Urla Belediye Başkanlığının 07.11.2014 tarih 12531 ve 27.11.2015 tarih 15237 sayılı yazıları ile,

'6360 Sayılı Büyükşehir Kanununun 'Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasından dolayı, bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılması' hükmü gereğince, mülkiyeti Urla Belediyesine geçen İlçemiz Balıklıova Mahallesi 164 parselin kamu malı olması sebebiyle kamu hizmeti dışında kullanılamayacağı, taşınmazda kontrolsüz yapılaşmaya izin verilemeyeceği ve kamu malında işgalci olarak kalanların kiracı olarak nitelendirilmesinin söz konusu olamayacağı ' belirtilerek;

Belediye Encümenince alınan 12.06.2014 tarih ve 731 sayılı karara istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 75.maddesi, 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18.maddesi ve İçişleri Bakanlığının 2005/119 Sayılı konuya ilişkin genelgesi hükümlerine göre kamu malı olan bahse konu taşınmazın üzerindeki işgalin sonlandırılması Kaymakamlığımızdan talep edilmiştir.

Vaki talep üzerine; Kaymakamlığımızca Urla Belediyesine taşınmaz üzerinde işgalde bulunanlar tarafından kullanılan ve yine Urla Belediyesi adına açılmış olan elektrik ve su aboneliklerinin sonlandırılması 29.12.2015 tarih ve 1919 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

Urla Belediyesi'nin aboneliklerin sonlandırılması için gerekli yazışmaların yapıldığını ve Kaymakamlığımızdan tahliye talebinin yinelendiğini belirtir 06.01.2016 tarih ve 152 sayılı yazısı üzerine; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 75.maddesi, 5393 Sayılı Yasanın 15.maddesi, 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18.maddesi ve İçişleri Bakanlığının 2005/119 Sayılı konuya ilişkin genelgesi hükümleri gereğince, Mülki İdare Amirlerinin kamu taşınmazları üzerindeki işgalleri ilgili kurumun bildiriminden itibaren 15 gün içinde sonlandırmalarına ilişkin yetki ve yükümlülükleri çerçevesinde tahliye tebligatları ilgililere gönderilmiş olup, 20.01.2016 tarihinde Balıklıova Mahallesi 164 parselde bulunan taşınmazın tahliye işlemi yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.