İlçe Hukuk İşleri Şefliğinin Görevleri :

a)4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b)İlçe idare kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemlerini hazırlamak ve yürütmek,

c)Kaymakamlıkça kamu görevlileri hakkında inceleme yapılması, disiplin soruşturması açılması, bunların görevden uzaklaştırılması, cezalandırılması, bu konudaki izin verme yetkilerinin kullanılması işlemlerini yürütmek, sonuçlarını takip etmek,

d)3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

e)Mülki idare amirlerinin muhtelif kanunlardan kaynaklanan men ve tahliye yetkilerinin kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f)Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları, köy, yerleşim yeri ve tabiî yer adlarının değiştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h)Harita işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları kaymakamlık adına koruyup

saklamak,

i)Coğrafi yer adları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince verilen görevleri yapmak,

k) 5326 sayılı Kabahatler Kanununda düzenlenen idari para cezası ve idari tedbirler ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının ve diğer kanunlarda mülki idare amirlerince verileceği hüküm altına alınan idari para cezalarının iş ve işlemlerini yapmak, mülki makamca verilen idari cezaların infaz sürecini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

l) 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesinin 6 ncı maddesi gereğince; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan, apostil tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

m) Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde kullanılacak evrakın tasdik işlemleri ile ildeki yabancı ülke temsilciliklerince düzenlenmiş veya onaylanmış belgelerin tasdik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

n) Kaymakamlığa sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, hukuki danışmanlık hizmeti yapmak,

o) Kaymakamlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

p) Kaymakamlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata ve plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve kaymakama sunmak, q) Mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgileri toplamak, değerlendirmek ve söz konusu

mevzuatın geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

r) Kaymakamlık birimleri ve diğer müdürlüklerin hazırlamış oldukları yönerge ve diğer

düzenleyici işlemler ile ilgili görüş bildirmek,

s) Mevzuatın kaymakamlık ilçe hukuk işleri şefliğince yapılmasını gerekli gördüğü

inceleme, denetleme hizmetlerine ilişkin sekretarya işlerini yapmak ve işlemlerini

yürütmek,

t) Kaymakamlığın, dernekler il müdürlüğünün görev alanına girmeyen, sivil toplum

kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları üzerindeki gözetim ve

denetim yetkileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

u) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında

Kanunun uygulanmasında kaymakamlığı ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek,

v) 23.11.2003 tarihli ve 25298 sayılı İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği kurulunsekretarya hizmetlerini yürütmek,

w) Lozan Antlaşması hükümleri çerçevesinde, azınlıklara ait dini, hayri, sıhhi, sosyal,eğitsel ve kültürel müesseseler ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve-işlemlerini yürütmek,

x) Adlî ve idarî yargı mercilerinde takip edilmesi gerekli dava ve konularla ilgili

işlemleri yürütmek, gerekli bilgileri hazırlamak ve ilgili yargı yerlerine ulaştırmak,

y) İhtiyaç halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre serbest avukatlardan veya avukatlık

ortaklıklarından hizmet satın alma iş ve işlemlerini yapmak,

z) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereğince, kişi borçlarının tahsili

konusunda yargıya yapılacak başvurular ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

aa) 4353 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre; hazineyi ilgilendiren idari davaları

Muhakemat Müdürlüğüne bildirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

bb) Dava dosyaları ve yargılama süreci ile ilgili istatistikî bilgileri toplamak ve

değerlendirmek,

cc) Mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmesini takip etmek, sonuçları hakkında

bilgi toplamak ve makamı bilgilendirmek,

dd) İlçe İnsan Hakları Kurulu sekreterya iş işlemlerini yürütmek,

ee) Kaymakamlıkn hukuki görüşlerinin yazışmasını yapmak,

ff) Kaymakamlığın taraf olduğu davalara savunma hazırlamak ve her türlü sekreterya iş ve işlemlerini yapmak,

ff) Mevzuat veya kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.